Community Web Version Now Available
sanyaro
Cũng học tiếng Việt thì cũng thế. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]베트남어 공부도 마찬가지 입니다. Cũng học tiếng Việt thì cũng thế.
Nov 2, 2012 1:32 PM
3
0
Answers · 3
Chào bạn. [1]베트남어 공부도 마찬가지 입니다. Học tiếng Việt (thì) cũng thế Học tiếng Việt (thì) cũng giống y như thế
November 2, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese