Community Web Version Now Available
sanyaro
Tên của bạn là gì? [1]너 이름 뭐야. Tên của bạn là gì? [2]이름이 뭐야? Tên là gì? [3]이름이 뭡니까? Tên của anh là gì ạ? [4]자네는 이름이 뭐지? Tên cậu là gì nhỉ?
Nov 2, 2012 6:56 PM
2
0
Answers · 2
Chào bạn! Bạn dịch như vậy là đúng hết rồi. Tuy nhiên, theo tôi, ở câu thứ [2]이름이 뭐야? bạn cũng nên nói là: Bạn tên là gì? hoặc, Tên bạn là gì? nghe sẽ hay hơn.
November 3, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese