Community Web Version Now Available
sanyaro
Dù đã lớn tuổi nhưng Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]나는 비록 나이는 많지만, 같이 공부하는 친구로서 편하게 지냈으면 좋겠어. Dù đã lớn tuổi nhưng giá như muốn sống một cách thoải mái dù đã lớn tuổi nhưng lúc nào ông ấy cũng hăng say làm việc làm bạn học cùng với nhau là tốt.
Nov 3, 2012 12:00 AM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]나는 비록 나이는 많지만, 같이 공부하는 친구로서 편하게 지냈으면 좋겠어. Dù đã lớn tuổi nhưng giá như được sống một cách thoải mái như một người bạn học thì tốt biết mấy.
November 3, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese