Community Web Version Now Available
sanyaro
Hãy phát âm bằng tiếng Việt cho. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]베트남어로 발음 해 주세요. Hãy phát âm bằng tiếng Việt cho. [2]읽어 주세요. Xin hãy đọc cho. [3]발음 해 주세요. Xin hãy phát âm cho. [4]읽어. Đọc đi. 또는 Hãy đọc. [5]발음 해. Phát âm đi. 또는 Hãy phát âm.
Nov 6, 2012 12:47 PM
2
0
Answers · 2
Chào bạn! Bạn dịch như vậy là hoàn toàn chính xác. Không có câu nào sai cả.
November 7, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese