Community Web Version Now Available
sanyaro
Bạn ơi ! Hãy đi leo núi. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]친구야! 등산 가자 Bạn ơi ! Hãy đi leo núi. [2] Sanya야! Sanya ơi ! [3]Sanya 님! Ngài Sanya! 또는 Anh Sanya!
Nov 6, 2012 1:28 PM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]친구야! 등산 가자 Bạn ơi ! Hãy cùng đi leo núi đi. Bạn ơi ! Đi leo núi đi. [2] Sanya야! Sanya ơi ! ===> Đúng rồi [3]Sanya 님! Ngài Sanya! Thưa ngài Sanya! ===> Từ "ngài" rất trịnh trọng, chỉ sử dụng trong các buổi tiếp ngoại giao (Diplomatic). Có thể thay bằng "ông" Thưa ông Sanya! 또는 Anh Sanya! Thưa anh Sanya! Tiện thể cho mình hỏi: Sanya là tên con trai à?
November 7, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese