Community Web Version Now Available
sanyaro
Chuyện gì thế? Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]웬일이야? Chuyện gì thế? [2]웬일입니까? Anh chuyện gì thế ạ?
6 нояб. 2012 г., 19:36
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]웬일이야? Chuyện gì thế?===> Đúng rồi, hoặc: Có chuyện gì thế? [2]웬일입니까? Chuyện gì thế ạ? Có chuyện gì thế ạ?
7 ноября 2012 г.
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese