Community Web Version Now Available
sanyaro
Hôm nay tôi là ngày không trực. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]나는 오늘 비번 입니다. Hôm nay tôi là ngày không trực. [2]오늘 비번이야. Hôm nay không trực.
Nov 7, 2012 6:04 AM
4
0
Answers · 4
Chào bạn. [1]나는 오늘 비번 입니다. Hôm nay tôi không trực. Hôm nay tôi nghỉ. [2]오늘 비번이야. Hôm nay không trực. Hôm nay là ngày nghỉ
November 7, 2012
I think your sentences are both right, sorry I am not a vietnamese teacher, so my idea is just for reference.
November 7, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese