Community Web Version Now Available
sanyaro
Sáng ngày mai đi làm đi. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]내일 아침 출근이야. Sáng ngày mai đi làm đi. [2]내일 야간 출근이야. Ban đêm ngày mai đi làm đi.
Nov 7, 2012 6:14 AM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]내일 아침 출근이야. Sáng ngày mai đi làm. Sáng mai đi làm. [2]내일 야간 출근이야. Đêm ngày mai đi làm. Đêm mai đi làm
November 7, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese