Community Web Version Now Available
sanyaro
Chào các bạn. Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?[공부] [Q] 비엣남어를 얼마나 공부했어요? [A] 비엣남어를 인터넷 자료로 독학으로 공부했습니다. 공부한 년수로는 1년 좀 더 되었습니다. 2년 조금 덜 되었습니다. 아직 초보 수준이고 더 많이 공부 해야 합니다.
19 mai 2013 04:25
3
0
Answers · 3
i m wondering 비엣남어 is Vietnamese as to the best of my knowlege, Vietnamese is 베트남어 means Vietnamese. (hỏi) Bạn học tiếng Việt bao lâu rồi (trả lời) Tôi tự học qua internet Tôi học được hơn 1 năm rồi, chưa được 2 năm đâu. Tôi mới học nên vẫn cần phải học thêm nhiều Hope it can do help
22 mai 2013
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese