Community Web Version Now Available
sanyaro
Chào các bạn. Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?[C.I.Q.] [Q] C.I.Q. 무엇인지 설명해 보세요. [A]네, 설명 드리겠습니다. C.I.Q 는 Customs(세관), Immigration(출입국 관리), Quarantine(검역)의 약자로서, 출입국수속 또 는 출입국관계 감독관청을 의미합니다. 묶어서 "Government Formalities" 라고 부릅니다.
May 19, 2013 4:31 AM
3
0
Answers · 3
(hỏi) xin hãy giải thích CIQ
May 22, 2013
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese