Community Web Version Now Available
grassoar
Ng / Goh / Ngo / Ngu / Cheng / Cheang / Tay / Ching / Tey / Tay / Chua 在中文里对应什么姓氏?
May 20, 2013 8:15 AM
7
1
Answers · 7
grassoar,你可参考这个网页: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%A7%93%E6%B0%8F%E7%BE%85%E9%A6%AC%E5%AD%97%E6%A8%99%E6%B3%A8
May 20, 2013
it's not 中文, it's 粤文
May 22, 2013
50 韦 Wei Wei Wai Wai 51 昌 Chang Chang Cheung Cheong 52 马 Ma Ma Ma Ma 53 苗 Miao Miao Miu Mio 54 凤 Feng Feng Fung Fong 55 花 Hua Hua Fa Fa 56 方 Fang Fang Fong Fong 57 俞 Yu Yu Yu U 58 任 Ren Jen Yam Iam 59 袁 Yuan Yuan Yuen Un 60 柳 Liu Liu Lau Lao 61 酆 Feng Feng Fung Fong 62 鲍 Bao Pao Pau Pao 63 史 Shi Shih Sze Si 64 唐 Tang Tang Tong Tong 65 费 Fei Fei Fai Fai 66 廉 Lian Lien Lim Lim 67 岑 Cen Tsen Shum Sam 68 薛 Xue Hsueh Sit Sit 69 雷 Lei Lei Lui Loi 70 贺 He Ho Ho Ho 71 倪 Ni Ni Ngai Ngai 72 汤 Tang Tang Tong Tong 73 滕 Teng Teng Tang Tang 74 殷 Yin Yin Yan Ian 75 罗 Luo Lo Law Lo 76 毕 Bi Pi Pat Pat 77 郝 Hao Hao 78 邬 Wu Wu Woo U 79 安 An An On On 80 常 Chang Chang Sheung Seong 81 乐 Yue Yueh Lok Lok 82 於 Yu Yu Yu U 83 时 Shi Shih See / Sze Si 84 傅 Fu Fu Foo Fu 85 皮 Pi Pi Pei Pei 86 卞 Bian Pien Pin Pin 87 齐 Qi Chi Chai 88 康 Kang Kang Hong Hong 89 伍 Wu Wu Ng Ng 90 余 Yu Yu Yu U 91 元 Yuan Yuan Yuen Un 92 卜 Bu Pu 93 顾 Gu Ku Koo Ku 94 孟 Meng Meng Mang Mang 95 平 Ping Ping Ping Peng 96 黄 Huang Huang Wong Vong 97 和 He Ho Wo Vo 98 穆 Mu Mu 99 萧 Xiao Hsiao Shiu / Siu Sio 100 尹 Yin Yin Wan Wan
May 20, 2013
中文 大陆 台湾 香港 澳门 新加坡 越南 仿西方姓氏 1 赵 Zhao Chao Chiu Chio 2 钱 Qian Chien Chin Chin 3 孙 Sun Sun Suen Sun 4 李 Li Li Lee Lei 5 周 Zhou Chou Chau / Chow Chao 6 吴 Wu Wu Ng Ng 7 郑 Zheng Cheng Cheng Cheang 8 王 Wang Wang Wong Vong 9 冯 Feng Feng Fung Fong 10 陈 Chen Chen Chan Chan 11 褚 Chu Chu Chu Chu 12 卫 Wei Wei Wai Wai 13 蒋 Jiang Chiang Cheung Cheong 14 沈 Shen Shen Shum / Sum Sam 15 韩 Han Han Hon Hon 16 杨 Yang Yang Yeung Ieong 17 朱 Zhu Chu Chu Chu 18 秦 Qin Chin Chun 19 尤 You Yu Yau Iao Vuu 20 许 Xu Hsu Hui Hoi 21 何 He Ho Ho Ho 22 吕 Lu Lu Lui Loi 23 施 Shi Shih See / Sze Si 24 张 Zhang Chang Cheung Cheong 25 孔 Kong Kung Hung Hong 26 曹 Cao Tsao Cho / Tso Chou 27 严 Yan Yen Yim Im 28 华 Hua Hua Wa / Wah Wa 29 金 Jin Chin Kam Kam 30 魏 Wei Wei Ngai Ngai 31 陶 Tao Tao To Tou 32 姜 Jiang Chiang Keung Keong 33 戚 Qi Chi Chick / Chik Chek 34 谢 Xie Hsieh Tse Che 35 邹 Zou Tsou Chau / Chow Chao 36 喻 Yu Yu Yu U 37 柏 Bai Pai Pak Pak 38 水 Shui Shui Sui Soi 39 窦 Dou Tou Tau Tao 40 章 Zhang Chang Cheung Cheong 41 云 Yun Yun Wan Wan 42 苏 Su Su So Sou 43 潘 Pan Pan Poon / Pun Pun 44 葛 Ge Ko Kot 45 奚 Xi Hsi Kai Kai 46 范 Fan Fan Fan Fan 47 彭 Peng Peng Pang Pang 48 郎 Lang Lang Long Long 49 鲁 Lu Lu Lo Lou
May 20, 2013
这个应该是这样子的,cheng郑。
May 20, 2013
Show More
grassoar
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Spanish
Learning Language
English, French, Spanish