Community Web Version Now Available
sanyaro
Chào các bạn. [WATA] Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào? Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt. [ Q ]WATA 를 설명해 보세요. [A]네, WATA 는 World Association of Travel Agencies의 약자로 "세계 여행업자협회"를 말함 민간관광기구로서 여행거래질서 확립과 세계의 관광 왕래촉진 및 업자상호간 권익보호를 목적으로 1948년 설립되었 으며 본부는 스위스의 제네바에 있습니다.
2013年5月25日 03:08
1
0
Answers · 1
i think you should write it by vietnamese, i will correct it for you :)
2013年6月2日
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese