Community Web Version Now Available
sanyaro
Chào các bạn. Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào? Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt. [ Q] ID 가 무엇인지 간단히 말해 보세요 [A]네, 말씀 드리겠습니다. 먼저 첫번째로 1. Airline Industry (Employee) Discount의 약자로 "항공회사직원 운임 할인"을 말합니다. 두번째는 2. Identification (신원의 확인) 를 말합니다.
25 мая 2013 г., 3:10
1
0
Answers · 1
[hỏi] hãy giải thích đơn giản Id là gì? [trả lời] vâng, tôi sẽ nói Thứ 1: 1. là chữ viết tắt của Airline Industry (Employee) Discount nghĩ là "giảm chi phí vận chuyển cho nhân viên trong ngành hàng không" Thứ 2: xác định thân thế 도움이 되었으면 좋겠습니다.
25 августа 2013 г.
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese