Community Web Version Now Available
sanyaro
Chào các bạn. [EATA ] Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào? Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt. [ Q ] EATA 가 무엇인지 간단히 설명해 보세요. [A]네, East Asia Travel Association의 약자로 "동아시아 관광협회"를 뜻함 동아시아 지역의 관 광발전 을 도모하기 위해 일본 동경에서 설립되었다. 회원국은 한국, 일본, 홍콩, 마카 오, 필리핀, 태 국, 대만, 싱가폴 등 8개국으로 되어 있고, 사무국은 일본 동경에 있습니다.
May 25, 2013 3:11 AM
1
0
Answers · 1
although i'm vietnamese, i can't translate it to English
June 15, 2013
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese