Community Web Version Now Available
sanyaro
Chào các bạn. [PATA] Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào? Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt. [ Q ] PATA (한국이 회의를 개최한 해) 를 설명 하세요. [A]네,PATA 는 Pacific Asia Travel Association의 약자로 "태평양 지역 관광협회"를 말하며, 민간 단체들 주축의 관광 기관 입니다. 본부는 미국의 샌프란시스코에 위치하고 있으며, 관광자원의 공동 개발, 관 광객의 유치증진 및 공동선전 등의 지역 전역에 걸친 관광사업 발전 촉진을 목적으로 합니다.
May 25, 2013 3:14 AM
2
0
Answers · 2
hi .. maybe i help u
July 16, 2014
안녕하세요? 이 문장을 베트남으로 번역하려면 이렇게 쓰면 됩니다. [Q] Xin hãy giải thích giùm tôi PATA là gì (PATA: Cái năm mà Hàn Quốc tổ chức hội nghị ) [A] PATA là từ viết tắt của Pacific Asia Travel Association, có nghĩa là hiệp hội dung lịch khu vực Thái Bình Dương. LÀ một tổ chức du lịch của các thành viên thân thiết trong cùng khu vực. Trụ sở chính được đặt ở tại Sanfransico của Mỹ. Và mục đích chính của hiệp hội đó là thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch bằng việc phát triển cộng đồng nguồn tài nguyên du lịch, toàn thể các khu vực cùng tuyên truyền cũng như là góp sức duy trình và đẩy mạnh lượng khách du lịch.
March 28, 2014
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese