Community Web Version Now Available
Polina Volkova
اين بيت يعني چه؟ اي خرم از فروغ رخت، لاله زار عمر/باز آ كه ريخت بي گل روبت، بهار عمر
Jun 15, 2013 8:57 PM
10
0
Answers · 10
اي كسي كه از روشنايي چهره ات، لاله زار عمر من سرسبز شده (در چهره ي معشوق نوري است كه مانند نور خورشيد موجب روييدن لاله هايي در باغ عمر او شده است)‏ باز بيا (برگرد) كه در نبود چهره ي همچون گل تو، بهار عمر من خزان شده است (همان لاله زاري كه با نور چهره ات خرم شده بود، در نبود روي همچون گل تو، سرسبزي و خرمي اش را از دست داده است
June 16, 2013
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر ای معشوقي که پرتوی رویت باغ عمرمرا خرم نموده است بازگرد که بدون چهره ی زیبای تو عمر من زیبایی خود را از دست می دهد. برخي آرايه ها: فروغ رخ : استعاره مکنیه (رخ همانند خورشید فروغ دارد) - لاله زار عمر :تشبیه - گل روی: تشبیه - بهار عمر:استعاره مکنیه(عمر همچون درختی است که شکوفه دارد) ،برخی (شاخ نبات حافظ ،برزگر) آن را تشبیه گرفته اند، ولی وجه نخست ترجیح دارد. بهار ايهام :1-فصل بهار 2- شكوفه ، گل –واج آرايي حرف ر
June 16, 2013
خیلی حرفه ای شدید و سوال های سخت می پرسید. ایاي خرم از فروغ رخت، لاله زار عمر= ای کسی که به خاطر صورت زیبایت عمر من که شبیه لاله زار (گل زار) است خرم شده است.**************** بازآ كه ريخت بي گل روبت، بهار عمر= دو باره برگرد که بدون صورت زیبای تو بهار عمر من هم پایان می یابد و شور و نشاط عمر من از بین می رود
June 16, 2013
لاله زار= گل زار باز آ= باز آی = برگرد خرم= سرسبز و شاداب در این شعر زندگی به لاله زار تشبیه شده است که به خلاطر صورت زیبای یار خرم و سر سبز می شود و اگر یار بر نگردد این لاله زار پژمرده خواهد شد پس از یار خواهش می شود که برگردد.
June 16, 2013
Polina Volkova
Language Skills
Arabic, English, Persian (Farsi), Russian
Learning Language
Persian (Farsi)