John Dave
Paano ka sasagot sa ganitong sitwasyon? paano mo tutugunin ang taong humihingi ng tulong na hindi mapagsamantalahan ang iyong kabutihan at ang tulong na ibibigay mo'y magagamit sa tama at maayos na paraan para sa ikabubuti ng humihingi nito?
Jun 26, 2013 7:26 PM
Answers · 2
Just gave what is enough not much. Help them to do what they need hindi talaga yung etotolerate mo sya ng bonggang bongga ta gawin na syang tamad.
July 29, 2013
Sa kasamaang palad walang kapangyarihan ang taong makaalam ng totoong motibo ng isang taong humihingi ng tulong, kung ito ba ay bunga talaga ng kawalan o bunga lang ng pagsasamantala. Tumulong tayo kung ito ay nasa ng ating puso ganun pa man karapatan din naman natin ang tumanggi lalo na kung nararamdaman natin na mapupunta lang sa wala ang kabutihang ginagawa natin. Subalit ang wagas at bukal na pagtulong ay hindi iniisip ang ano mang masamang isipin dahil sa pananampalatayang ang paggawa ng mabuti ay hindi nagbubunga ng masama sa mata ng maykapal...
June 29, 2013
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
John Dave
Language Skills
English, Filipino (Tagalog), Japanese
Learning Language