Phương Mai
để nói được tiếng anh nên bắt đầu từ đâu? mình cần ai đó giúp mình học tiếng anh mỗi ngày, và mình cần biết học tiếng anh bước đầu như thế nào ?làm thế nào để nhớ và viết chuẩn, đọc chuần
Mar 15, 2014 4:36 PM
Answers · 2
theo mình thì để học 1 ngôn ngữ tốt thì nên học cách nghe và nói trước. Bạn có thể học khi nghe nhạc US-UK hoặc là xem TV. Có lẽ nghe rất không hợp lí nhưng mình thấy nó hiệu quả với mình :) you can try as well
June 14, 2015
Bạn phải học phát âm trước.
March 15, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Phương Mai
Language Skills
English, Vietnamese
Learning Language
English