themax
Як правильно "играемый" українською?
Jul 24, 2014 9:20 PM
Answers · 15
граний
July 25, 2014
граючий
August 2, 2015
програваєма звукова дорiжка; граємий кон у iгрi
May 2, 2015
Я би переклав: "що грається" або "який/яка/яке грається".
October 13, 2014
В даному випадку краще зміст цього слова передати фразою "яким грають".
September 27, 2014
Show more
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!