Sapphire
酒逢知己千杯少,同是天涯沦落人。怎么读(拼音) 酒逢知己千杯少,同是天涯沦落人.各位解释一下?下下
Aug 6, 2014 8:43 AM
Answers · 4
jiǔ fénɡ zhī jǐ qiān bēi shǎo , tónɡ shì tiān yá lún luò rén. 酒 逢 知 己 千 杯 少 , 同 是 天 涯 沦 落 人 . 【酒逢知己千杯少】出自于明朝.高明.汲古阁本琵琶记.第三十一出:「自古道酒逢知己千锺少,话不投机半句多,好笑我爹爹不顾仁义,却道奴家把言语冲撞他。」 意指酒桌上遇到知己,喝一千杯酒都还嫌少。形容性情相投的人聚在一起总不厌倦。 【同是天涯沦落人】原句:同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。出自白居易的《琵琶行并序》 当时正是白居易被贬谪至江州任司马之际,送友人搭船时听到琵琶声,询问之下,得知对方琵琶学自名家,却因年长色衰,而委身嫁作商人妇。白居易听她谈及“少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间”,联系自己被贬的经历,顿时产生“同是天涯沦落人”之感。 一般用于指“同为异乡失意之人”。
August 7, 2014
如果是别人跟你说了这两句,他想表达的意思应该是,他觉得你是他的好朋友,有很多的共同话题;另外他现在跟你所处社会环境很相似,所以他也能理解你的很多的想法。
August 6, 2014
知己,知音,特别懂自己的人,有共同语言的人。中国有知音难觅一说。所以酒逢知己千杯少的意思是遇到知音,怎么喝酒都不算多。比喻说话很投机,很合得来。有时候劝酒时用。 天涯,指代他乡,很远的地方。天涯海角。沦落人,流浪的人,落魄的人。此句表示自己和对方处在相同的境况,有惺惺相惜的意思。
August 6, 2014
Jiu3 feng2 zhi1 ji3 qian1 bei1 shao3 Tong2 shi4 tian1 ya2 lun2 luo4 ren2 But these two sentences are not in sam one poem.
August 6, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!