Community Web Version Now Available
박희섭(Heesob Park)
What does "байж нь дээр" mean? The following sentences are from Бяцхан хунтайж. Бяцхан хунтайж надад их л итгэсэн байдалтайгаар: Түүний үгийг дэмий л сонссон юм. Ер нь цэцэгний юм хэлэхэд тоомсоргүй л байж нь дээр. What does "цэцэгний юм" mean? What does "байж нь дээр" mean?
Nov 15, 2014 6:39 AM
4
0
Answers · 4
байж нь дээр - it's a mistake. Should be "байх нь дээр" цэцэгний юм хэлэхэд = цэцэг юм хэлэхэд = (when) flower says something Ер нь цэцэг юм хэлэхэд тоохгүй байх нь дээр.
November 18, 2014
박희섭(Heesob Park)
Language Skills
English, Finnish, Italian, Korean, Norwegian, Persian (Farsi), Russian, Swedish, Vietnamese
Learning Language
Norwegian