Betty
Una frase en catalán "La llengua catalana era el 1933 ‘indefinitament apta’ per qualsevol tipus d’expressio i ho devem a Pompeu Fabra." Es correcta la frase?
Dec 4, 2014 11:30 PM
Answers · 2
"La llengua catalana era el 1933 ‘indefinidament apta’ per qualsevol tipus d’expressió i (això) ho devem a Pompeu Fabra." És correcta la frase? expressió (ó), indefinidament (d, tot i que potser vols dir definitivament o alguna altra cosa) i És (amb accent). I crec que l'Amparo s'ha confós: - Pels anys, hi ha 3 opcions admeses "... era el 1933 o "...era l'any 1933..." o, fins i tot s'admet " era en 1933... Però "... era al 1933...." és incorrecte. https://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio/dubtes-frequents/segles-setmanes. Stephany, ho tenies ben escrit. - Devem va amb "v": http://www.verbscatalans.com/conj/taula.php?forma=deure&verb=32050100100
December 5, 2014
"La llengua catalana era al 1933 'indefinidament apta’ per qualsevol tipus d’expressió i ho debem a Pompeu Fabra." "indefiniDament" i "deBem" ;)
December 5, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Betty
Language Skills
Catalan, English, French, German, Italian, Spanish
Learning Language
Catalan, English, French, Italian, Spanish