Community Web Version Now Available
marslord
Ms help, 我用了少林正宗18种指法点了18次,最后用一招我佛拈花指才完成了邮件确认.邮件确认系统很有问题啊. ...
18 de Jan de 2008 às 17:39
3
0
Answers · 3
我也有这样的问题。。。到现在还是不成功。。。看来是次数不够。。。嗯 精诚所至,金石为开啊,呵呵
28 de Janeiro de 2008
下次请用弹指神功,没准一次就过,呵呵.....................
25 de Janeiro de 2008
对于出现的错误真的非常抱歉,非常抱歉.我已经象网站的管理员反映了这些你提出的问题.一定会尽快解决这些问题的. PS.你的汉语真的不错,很有幽默感
19 de Janeiro de 2008
marslord
Language Skills
Chinese (Mandarin), English
Learning Language
English