Ben Free
Hur gör du dåtid på svenska? Jag vet ’att jobba’ är ’jobbade’ på svenska, och ’att göra’ är ’gick’, men jag vet inte regeln.
Jun 30, 2015 11:54 AM
Answers · 3
You can find some help here: http://blogs.transparent.com/swedish/preteritum-%E2%80%93-the-swedish-past-tense/ Att göra -> gjorde Att gå -> gick
June 30, 2015
Preteritum (dåtid) använder man när man talar om det som hände tidigare vid en viss tidpunkt. Det finns fyra grupp i preteritum (dåtid). Past tense (past tense) one uses when talking about what happened earlier at a certain time. There are four groups in the past tense (past tense). Infinitiv. Presens. Preteritum. Exempel 1 -a -ar -ade. Titta, tittar, tittade 2a. -a -er -de Ringa, ringer,ringde 2b. -a -er. –s- Läsa, läser, läste -k- -te Tänka, tänker, tänkte -p- Köpa, köper, köpte. -t- Byta, byter, bytte 3. annan vokal -r -dde Bo, bor, bodde. 4 Irregular. You need to learn those verbs: Går-gick, skriver-skrev, är-var, gör-gjorde, etc.
June 30, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Ben Free
Language Skills
Croatian, English, German
Learning Language
Croatian, German