Nicholas
zabrać się, pojechać, wybrać się i dostać się Chciałbym lepiej rozumieć różnicę między tymi słowami - są mniej więcej to samo? Ktoś mógłby dać przykład każdego słowa w zdaniu? :)
Jul 5, 2015 12:15 AM
Answers · 2
"Zabrać się" is usually used in a fixed expression "zabrać się do pracy/roboty" which literally means "to get down to work". "Pojechać" and "wybrać się" have very similar meaning; both verbs are applied with the purpose of expressing that we went somewhere. Pojechałem nad morze/Wybrałem się nad morze - I went to the seaside. "Dostać się" may mean, both literally and figuratively, to get somewhere overcoming some difficulties or obstacles. Dostałem się na studia - I got into university. Dostałem się na drugą stronę rzeki - I got across the river. You will find this verb in a fixed expression "dostać się do niewoli" - to get captured, to become a prisoner of war. I hope it helps a bit.
July 5, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Nicholas
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, German, Japanese, Polish, Portuguese
Learning Language
French, German