Mikołai
Prosze napisać wszystko słowami: "600 rocznica jego urodzin". Dziękuję!
Jul 11, 2015 4:39 AM
Answers · 1
Sześćsetna rocznica jego urodzin.
July 11, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Mikołai
Language Skills
Belarusian, English, Polish, Russian
Learning Language
English, Polish