Mark
Please correct these Vietnamese statements. I can learn how to speak any language I want. Tôi có thể học hỏi nói ngôn ngữ nào muốn. I want you to help me. Tôi muốn bạn để giúp tôi. You should know that speaking any language for the first time is hard. Bạn nên biết nói ngôn ngữ nào lần đầu tiên khó. I shall solve this problem. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này. We might come to the party. Chúng ta có thể đi để các bên. You could have taught man a lesson. Bạn có thể đa dạy râng ca người một bài học. I would have told him if you had not interrupted. Tôi sẽ nói vơi anh nể́u anh không bị gián đoạn
Jul 12, 2015 3:11 AM
Answers · 3
I can learn how to speak any language I want. Tôi có thể học làm thế nào để nói bất kì ngôn ngữ nào tôi muốn I want you to help me. Tôi muốn bạn giúp tôi You should know that speaking any language for the first time is hard. Bạn nên biết rằng nói bất kì ngôn ngữ nào lần đầu tiên là rất khó I shall solve this problem. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này. We might come to the party. Chúng ta có thể tới bữa tiệc You could have taught man a lesson. Đáng lẽ bạn đã có thể dạy cho anh ta một bài học I would have told him if you had not interrupted. Đáng lẽ tôi đã bảo anh ta nếu tôi không bị ngắt quãng If you want to learn more Vietnam, add me !! Im always ready to help you !
July 12, 2015
I can learn how to speak any language I want. Tôi có thể học như thế nào để nói bất kỳ ngôn ngữ nào mà tôi muốn. You should know that speaking any language for the first time is hard. Bạn biết rằng nói bằng ngôn ngữ khác đều khó khăn lúc đầu. I would have told him if you had not interrupted. Tôi đã có thể nói với anh ấy nếu anh không xen vào. * Have a good times
July 31, 2015
I can learn how to speak any language I want. tôi có thể học nói bất cứ ngôn ngữ nào tôi muốn. I want you to help me. tôi muốn bạn giúp tôi We might come to the party. Chúng tôi có thể tới bữa tiệc You could have taught man a lesson. Bạn có thể dạy cho anh ta 1 bài học I would have told him if you had not interrupted. tôi đã có thể nói với anh ta nếu như bạn không gían đoạn
July 12, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Mark
Language Skills
English, French, Hindi, Romanian, Somali, Vietnamese
Learning Language
English