Community Web Version Now Available
Jada Chang
Yes, you're smart :) But maybe he's too young for you. So I've introduced anothor famous author - Liang xiaosheng. 您很聪明 :)但是他的作品可能不太适合您,所以我还推荐了另外一位有名的作家-梁晓生 (nin hen cong ming :) dan shi ta de zuo pin ke neng bu tai shi he nin, suo yi wo hai tui jian le ling wai yi wei you ming de zuo jia - liang xiao sheng.) PS:《梦里花落知多少》-郭敬明 - guo jing ming 《年轮》-梁晓生 - liang xiao sheng
Jan 25, 2008 11:39 AM
1
0
Answers · 1
Hmm, are you sure this belongs in questions? I guess you posted your mail here by accident. :P Maybe your penpal is waiting for an answer now, hehe. :P
January 25, 2008
Jada Chang
Language Skills
Chinese (Mandarin), Chinese (Cantonese), English
Learning Language
Chinese (Cantonese), English