Community Web Version Now Available
Alan
کنار گذاشتن امیدوارم بتوانیم ممشکلهای مان را کنار بگذاریم و دوستان بشویم این جمله درسته؟ می توانید چند مثال مختلف از "کنار گذاشتن" را به من بدهید؟ خیلی ممنون!ـ
21 янв. 2016 г., 4:32
7
0
Answers · 7
مشکلهایمان یا مشکلاتمان هر دو درست هستند ولی مشکلهایمان کلمه ای هست که کاملا فارسی هست اما مشکلاتمان به خاطر نوع جمع بستنش ( از ات استفاده شده است) کاملا فارسی نیست اما کلمه ی مشکلات خیلی خیلی بیتشر استفاده می شود نکته بعدی اینکه می توانستید بگید دوستان یکدیگر بشویم یا با هم دیگر دوست بشویم یا دوست بشویم جمله درست: امیدوارم بتوانیم مشکلاتمان را کنار بگذاریم تا با هم دوست بشویم امیدوارم بتوانیم مشکلاتمان را کنار بگذاریم و با هم دوست بشویم امیدوارم بتوانیم مشکلهایمان را کنار بگذاریم و دوستان یکدیگر بشویم امیدوارم بتوانیم مشکلهایمان را کنار بگذاریم تا دوست بشویم معنی جمله های بالا بیا مشکلاتی را که بین ما وجود داره رو حل کنیم یا ندیده بگیریم یا از سر راه برداریم تا بتواینم دوست بشویم مثال ها حسن باید دزدی را کنار بگذارد و خودش کار کند معنی:حسن نباید دزدی کند باید تقلب کردن در امتحانات را کنار بگذاری و خوب درس بخوانی تا موفق بشوی معنی:دیگه نباید در امتحانات تقلب کنی بنابراین معنی های کنار گذاشتن این ها هستند: ترک کردن وانجام ندادن وندیده گرفتن امیدوارم تونسته باشم بهتون کمک کنم بازم هم اگه سوالی دارید بپرسید چون خوش حال می شم بهتون جواب بدم.
21 января 2016 г.
Hi Alan, To put something aside.
21 января 2016 г.
امیدوارم بتوانیم مشکلاتمان را کنار بگذاریم، و باهم دوست بشویم. کنار گذاشتن literally means put away and we use it when we want to say 'not doing something any more' باید تنبلی را کنار بگذاری و درس بخوانی میخواهم درس خواندن را کنار بگذارم و کار کنم علی خواندن زبان چینی را کنار گذاشته و می خواهد زبان دیگری را یاد بگیرد. کنار گذاشتن ورزش روزانه کار اشتباهی است.
21 января 2016 г.
Alan
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Persian (Farsi)
Learning Language
Chinese (Mandarin), Persian (Farsi)