Community Web Version Now Available
dinh
"Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng và bất khuất" trong tiếng Anh ??? Mọi người cho hỏi là câu "Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng và bất khuất" trong tiếng Anh viết sao nhỉ ?
Jan 23, 2016 9:43 PM
1
1
Answers · 1
Vietnamese nation is a heroic and indomitable nation.
January 24, 2016
dinh
Language Skills
English, Vietnamese
Learning Language
English