Lanzetti
Как да се користи ”се” у изразу ”свиђа ми се”? Здраво свима! Имам мало питање о синтакси заменице ”се” у изразу ”свиђа ми се”. До сада сам увек несигуран када треба да је користим, на пример у прошлости или са ”много”. Да ли неко може да поправи ове реченице? Хвала лепо унапред. 1. Свиђа ми се језик. 2. Језик се ми свиђа. 3. Много се ми свиђа језик. 4. Језик се ми свиђао. 5. Много се ми свиђао језик. 6. Свиђао ми се језик. Укратко, који су могућности у погледу постављања рефлексивне именице ”се” на српском?
Feb 5, 2016 3:15 PM
Answers · 6
Položaj zamenice SE u rečenici je nezgodan, ali budući da je enklitika ona uvek teži da prati prvu akcentovanu reč ili prvu akcentovanu celinu u rečenici: Vratio se. Juče se vratio. Veoma kasno se vratio sa posla itd. Ako se nalazi u rečenici sa drugim zamenicama ili kraćim oblicima glagola (sam, si...ću, ćeš), pravilo je uvek POMOĆNI GLAGOL, DATIVSKA ZAMENICA, POVRATNA ZAMENICA Sviđala sam mu se/Mnogo sam mu se sviđala-He liked me. Posevtio si joj se/Celom dušom si joj se posvetio-You dedicated yourself to her. Vratiće vam se/Pas će vam se vratiti. U prošlom vremenu kada je prisutna zamenica SE, nema glagola JE. Ali je redosled i dalje isti DATIVSKA ZAMENICA, POVRATNA ZAMENICA. Vratio se. Vratila se. Sviđao mi se. Sviđala mu se. U svim tvojim rečenicama samo je potrebno promeniti redolsed tamo gde je SE ispred MI. Što se ostalih reči tiče, njihov redosled može biti proizvoljan dok god ENKLITIČKA GRUPA MI SE STOJI NA "DRUGOM MESTU" U SMISLU SINTAKSIČKIH CELINA. Jezik mi se mnogo sviđa. Jezik mi se mnogo sviđao. Mnogo mi se sviđa jezik. Sviđao mi se mnogo jezik. I ako proširiš rečenicu, isto je: Veoma mnogo mi se sviđao taj čudni jezik. Taj čudni jezik mi se veoma mnogo sviđao. Kad sam bio mali, taj jezik mi se veoma sviđao. U ovoj rečenici, MI SE stoji na drugom mestu, ali drugog dela rečenice, jer, budući da se ne radi o akcentovanim rečima, one moraju pratiti neku akcentovanu celinu, a ne zarez.
February 11, 2016
Рефлексивна заменица СЕ разликује се од свих осталих, јер је једнака за сва лица и употребљава се ИЗА видљивог субјекта, (.. Он СЕ посекао...), или повратног глагола када је субјекат изостављен, (... посекао СЕ...), па би Твоји примери требали изгледати овако: 1. Свиђа ми се језик. 2. Језик ми СЕ свиђа. 3. Много ми СЕ свиђа језик. 4. Језик ми СЕ свиђао. 5. Много ми СЕ свиђао језик. 6. Свиђао ми се језик. Неко од језичких стручњака, могао би Ти, можда, дати беље објашњење.
February 5, 2016
Ово питање смо већ имали неколико пута. Мислим да је једно од најтежих за оне којима српски није матерњи језик. Одговор можете наћи и овде: https://www.italki.com/question/338138, где и пише да глаголске енклитике (осим ЈЕ) долазе испред заменичких: Нисмо се срели пре.
February 17, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Lanzetti
Language Skills
Hebrew, Hindi, Portuguese
Learning Language
Hebrew, Hindi