abdallah
הבדל בין תעודה ו לימודים אקדמיים . חלק מהמבקשים לקבל תעודות כאמור הגיעו ממדינות שבהן מקצועות הבריאות האמורים נלמדו כלימודי תעודה ולא כלימודים אקדמיים. מה ההבדל בין לימודי תעודה ו לימודים אקדמיים
Feb 5, 2016 3:29 PM
abdallah
Language Skills
Arabic, English, German, Hebrew, Spanish
Learning Language
English, German, Hebrew, Spanish