[Deactivated user]
Scripture Translation Can someone please give me an accurate Translation for the following Scripture:- JOHN 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life Also I need translation for:- ACTS 4:12 And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved Salamat! Steve
Oct 29, 2008 2:14 AM
Answers · 2
Juan 3:16 (Ang Salita ng Diyos) Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga Gawa 4:12 (Ang Salita ng Diyos) Wala nang ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin.
November 3, 2008
JUAN 3:16 sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. GAWA 4:12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.
October 29, 2008
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!