Community Web Version Now Available
Mimoza
(のではないだろう/だろう)と(のではないでしょうか/でしょうか)について簡単に説明していただけませんか。 (のではないだろう/だろう)と(のではないでしょうか/でしょうか) 日本経済の回復には少し時間がかかるのではないだろうか。 Để nền Kinh Tế Nhật Bản phục hồi thì chẳng phải là cần có thêm ít thời gian hay sao。
9. Nov 2016 06:21
2
0
Answers · 2
こんにちは、Mimozaさん。 意味は同じです。 「でしょうか」は「だろうか」のていねいな言い方です。 どちらも、ハッキリと断定しない表現で、少し疑問も含んでいます。 「〜だと思う(思います)」という感じです。 例えば、「時間がかかると思います」と「時間がかかるのではないだろうか」は同じような意味です。 ていねいな言い方では「時間がかかるのではないでしょうか」になります。 「(Vする)と思います」と「(Vする)のではないだろうか」は同じ意味で、ていねいな言い方だと「(Vする)のではないでしょうか」になります。 「だろうか」Sử dụng trong ngôn ngữ viết. Đưa ra câu hỏi về điều thắc mắc một cách lịch sự.
9. November 2016
Mimoza
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Japanese