Carlos Martín
No sé si açò és correcte Estaria encantat d'hi enviar una copia. Em posso en contacte amb vostès per convidar-vos a conèixer el meu treball.
Nov 25, 2017 5:37 PM
Answers · 3
Estaria encantat d'envia'ls-hi una còpia.
December 7, 2017
Estaria encantat d'enviar-els hi una còpia. Em poso en contacte amb vostès per convidar-los a conèixer el meu treball.
November 25, 2017
Estaria encantat d'enviar-els hi una còpia. Em poso en contacte amb vostès per convidar-los a conèixer el meu treball.
November 25, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Carlos Martín
Language Skills
Catalan, English, French, Portuguese, Spanish
Learning Language
Catalan, English, French, Portuguese