Community Web Version Now Available
uyenlu95
同じ so sánh hình dáng người, vật, sự việc, 同じ có so sánh cảm giác của người, vật, sự việc không? grammar
Aug 4, 2018 2:37 AM
0
0
Answers · 0
No answers yet
uyenlu95
Language Skills
English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Japanese