Check out our updated Community
sano k
خُواهم يا خَواهم؟ من ميدانم كه بايد " مى خواهم " يا " مى خوابم" را مثل مى خاهم و مى خابم بخوانم ، آن موقع چطور بايد علامت حركت را بنويسم، خُواهم يا خَواهم كدامش درستتر است؟

با تشكر

Aug 5, 2018 4:16 PM
Answers · 22
در فارسی هم حرف ها حرکت دارند ولی معمولا نوشته نمی شوند. در عربی هم همینطور است معمولا حرکتها را نمی نویسند. برای کلماتی که گفتی نباید حرکتی نوشته شود چون آن وقت جور دیگری خواننده می شوند. موفق باشی
August 6, 2018
سلام دوست من هیچکدام. در فارسی اعراب نمیگذاریم. حتی اگر شما مبتدی باشید و عادت داشته باشید کلمات فارسی را با اعراب بخوانید، باید بدانید که «خوا» هیچ گونه اعرابی ندارد و به صورت «خا» تلفظ می شود. موفق باشید.
August 10, 2018
سلام مشکل شما در شناسایی حروف صامت و مصوت است حروف در فارسی نیاز به یک حرف صدادار(مصوت) دارند تا خوانده شوند. در کلماتی که ذکر کردی(میخواهم) حرف (و) خوانده نمیشود و حرف (خ) توسط حرف صدادار (ا) خوانده میشود. پس نیاز به هیچ کدام از حرکت هایی که گذاشتی نیست مصوت‌ها: /-َ/-ِ/-ُ /آ/ی /و/ صامت‌ها: /ء و ع/، /ب/، /پ/، /ت و ط/، ث، س و ص/، /ج/، /چ/، ح و ه/، /خ/، /د/، /ذ، ز، ض و ظ/، /ر/، ژ/، /ش/، /غ و ق/، /ف/، /ک/، /گ/، /ل/، /م/، /ن/، /و/، /ی/.
August 9, 2018
امروزه این کلمات دچار تغییر شده اند و همان طور که می دانید خوانده می شوند و حرکت گذاری مناسبی برای آن ها وجود ندارد، زیرا شکل نوشتاری آن ها از تلفظ قدیمی آن گرفته شده است.
August 8, 2018
برای کلماتی نظیر: خواهر، خواهش،خواندن و... برای قسمت اول یعنی "خوا" به هیچ وجه از علایم حرکتی( َ ُ ِ) استفاده نمی شود.
November 18, 2018
Show More
sano k
Language Skills
Arabic, Chinese (Mandarin), French, Hausa, Japanese, Persian (Farsi), Russian, Spanish, Turkish
Learning Language
Persian (Farsi), Russian, Spanish, Turkish