David Graham
Community Tutor
怎么正确地发音这些数字? 大家好, 我有一个问题。最近我看到了一些数字。我想问你们怎么发音. 4031 7.53亿 我觉得它们的发音是: sī qiān sān shí yī qī diǎn wǔ shí sān yì 我发音是对吗?
Aug 6, 2018 10:27 PM
Answers · 6
您好。 4031 念四千零三十一 (sì qiān líng sān shí yī)。 7.31亿 你念得对。
August 6, 2018
真的? 谢谢您的纠正。 我该向关先生道歉,因为引导得不正确。 真抱歉,关先生。:(
August 7, 2018
7.53亿,小数点后面只念数字,不念进位,qi dian wu san yi ,没有shi
August 7, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!