Muneeb Ahmed
Professional Teacher
نوشته ام یا نوشته من؟ سلام ای خوش نوایانِ چمنِ فارسی یک اشکالی دارم می دانم که کتابِ من و کتابم ھر دو درستند، دوستِ من و دوستم ھم درستند اما آن کلمات که در آخر یک ’ہ‘ دارند، چگونه باید که از آن استفادہ کنم؟ مثلاً خانه، نوشته، واژہ، وغیرہ۔ خانه من و خانه ام، نوشته من و نوشته ام، واژہ من و واژہ ام آیا روش فوق درسته؟ نیز اگه درین نوشته اشتباھی دیگر بیابید، لطفاً به من اطلاع دھید۔ نو وارد میدان فارسی منیب احمد لاھوری
Aug 8, 2018 2:45 PM
Answers · 7
سلام ای خوش نوایانِ زبان فارسی من یک اشکال دارم می دانم که کتابِ من و کتابم ھر دو درست هستند، دوستِ من و دوستم ھم درست هستند اما آن کلمه هایی که در آخر آنها یک ’ہ‘ وجود دارد، چگونه باید از آنها استفاده شود؟ مثلاً: خانه، نوشته، واژہ، وغیرہ۔ خانه ی من و خانه ام، نوشته ی من و نوشته ام، واژہ ی من و واژہ ام آیا روش فوق درست است؟ همچنین اگردراین نوشته اشتباه دیگری یافتید، لطفاً به من اطلاع دھید۔ نو آموز زبان فارسی من سعی کردم متنی را که نوشته بودید بصورت فارسی سلیس بازنویسی کنم. هرچند نوشته شما بجز چند مورد کوچک معنای لازم را ایجاد می کرد. اما با فارسی معیار کمی فاصله داشت.
August 8, 2018
به این شکل نوشته میشود : خانه ی من - خانه ام نوشته ی من ، نوشته ام واژه ی من ، واژه ام درین غلطه ، در این درسته بیایید ، بهتر بود بگی می‌یابید ، پیدا می کنید .. آفرین فارسی ت خوبه ، چند وقته داری یاد میگیری ؟
August 8, 2018
سلام دوست من بهتر است به جای خانه من بگویید: خانه ی من خانه ام با خانه ی من یکی است. هر دو را میتوانید در زبان نوشتار استفاده کنید. موفق باشید.
August 10, 2018
خانه ی من= خانه ام در دستور نگارش قدیمی، از همزه استفاده می شد که امروزه با "ی" جایگزین شده است. خانهء من------> خانه ی من
November 17, 2018
به این شکل نوشته میشود : خانه ی من - خانه ام نوشته ی من ، نوشته ام واژه ی من ، واژه ام درین غلطه ، در این درسته بیایید ، بهتر بود بگی می‌یابید ، پیدا می کنید .. آفرین فارسی ت خوبه ، چند وقته داری یاد میگیری ؟
August 8, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!