Sonia
Que vol dir per tal com Bon dia, Que vol dir "per tal com? quina seria la traducció al castellà? Em costa entendre aquest exemple: "A més, la funció connectora va molt més enllà per tal com el riu recorre, també, el nord de la Pla de l'Estany(...) Moltes gràcies.
Sep 6, 2018 2:42 PM
Answers · 2
moltes gràcies!:)
September 24, 2018
Bon dia! Veig que ningú t'ha contestat. "Per tal com" és un connector textual que significaria "ja que". "A més, la funció connectora va molt més enllà per tal com el riu recorre, també, el nord del Pla de l'Estany(...)" "A més, la funció connectora va molt més enllà, ja que el riu recorre, també, el nord del Pla de l'Estany(...)" Personalment et diria que, si utilitzes aquest connector al Principat, poca gent t'entendrà. Potser el seu ús a Ses Illes és més habitual. Salut!
September 24, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!