sano k
تحويل دادن تحويل دادن معنيش چيست؟

همان معنى " گرفتن " و " دست يافتن " است؟

با تشكر

Sep 17, 2018 11:03 AM
Answers · 4
تحویل دادن: to deliver گرفتن: to take دست یافتن: to achieve مثال: پستچی نامه را به همسایه مان تحویل داد The postman delivered the letter to our neighbor. میترا جواب آزمایشگاه را گرفت Mitra took the lab results. با داشتن پشتکار، به موفقیت دست پیدا می کنی With a little perseverance, you'll achieve success.. تحویل گرفتن یکی از صورت های مصدر گرفتن است، ولی گرفتن در قالب عبارت های دیگر مثل شکل گرفتن، از سر گرفتن، باز پس گرفتن و... هم ظاهر می شود...
September 17, 2018
خيلى ممنونم دست شما درد نكنه
September 17, 2018
با یک مثال توضیح می دهم وقتی شما چیزی را سفارش میدهد و جنس سفارش داده شده به آدرس شما فرستاده میشود به شما که جنس را گرفته اید میگویند تحویل گیرنده و به کسی که جنس را فرستاده میگویند تحویل دهنده . در واقع کسی که جنس را فرستاده جنس را به شما تحویل داده است (delivery)
September 17, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!