M-mm
อยากเก่ง ภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากตรงไหน? เราไม่รู้ว่าความรู้ในด้านภาษาอังกฤของเราตอนนี้รู้ถึงระดับไหน ฟังออกบางคำ แต่ตอบกลับไม่ได้ไม่รู้จะเรียงคำพูดยังไง อยากเอาไปใช้ในการทำงานเพราะสือสารกับแขกไม่รู้จะคุยยังไง
Sep 19, 2018 6:06 PM
Answers · 1
Perhaps get some lessons? If you have some specific questions, please ask.
September 20, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!