alexandros
on syntax Hello. I have encountered the following sentence: _ Lees je de oefening niet? Can this change to : Lees je niet de oefening? Thank you.
Sep 23, 2018 1:39 PM
Answers · 3
De eerste zin is veel beter. ´niet´ komt meestal op het einde van de zin behalve behalve in deze gevallen: 1.als er een infinitief in de zin staat. Ik zal niet roken. 2.met een voltooid deelwoord. Ik ben niet gekomen 3.voorzetsels. Ik ga niet met de auto 4. voor bijwoorden en bijvoegelijk naamwoorden die allen staan. vb. Ik ben niet rijk 5.bijzinnen (dan voor het werkwoord). Hij zegt dat hij niet komt. You can use niet in other places in the sentences if you only want to negate part of the sentence, and not the whole sentence. If you take the sentence ´ik kom morgen´, then the normal negative would be: ik kom morgen niet. but you could say. Niet ik kom morgen, maar wel mijn broer. or ik kom niet morgen, maar overmorgen. If you want to say that you are not coming, you put niet at the end of the sentence. If you only want to negate part of the sentence (person, timeframe), than you can put niet in front of that part of the sentence. I hope this helps
September 29, 2018
I need more context for this to help you. Both options can be correct but it depends on situations and context, this is a thing of ''intuition'' for native speakers.
September 23, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
alexandros
Language Skills
Burmese, Chinese (Mandarin), Czech, Danish, Dutch, English, Greek, Icelandic, Norwegian, Polish, Swedish, Vietnamese
Learning Language
Burmese, Czech, Danish, Dutch, Icelandic, Norwegian, Polish, Swedish