Alex
Pytanie na temat słowa "golenie" W języku polskim mamy golenie jako czasownik, również mamy golenie jako formę liczby mnogiej od rzeczownika goleń Mają te słowa różny akcent czy brzmią tak samo?
Oct 30, 2018 11:36 AM
Answers · 2
brzmią one tak samo
October 30, 2018
tak samo
October 31, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Alex
Language Skills
English, Polish, Russian, Spanish
Learning Language
English, Polish, Spanish