آندرئا Αντρέα 安文
Community Tutor
Escriptors catalans més famosos que escriuen en català Hola, per favor, pots dir uns noms dels escriptors catalans més famosos que escriuen en català? Voldria comprar una novel·la en català, moltes gràcies.
Nov 1, 2018 3:14 PM
Answers · 2
Et recomane l’Albert Espinosa, te uns llibres molt interessants
Apr 29, 2021 9:25 PM
Hola, et recomano molt Lluís Llach, a mí en va encantar "Memories d'uns ulls pintats"
November 10, 2020
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
آندرئا Αντρέα 安文
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, German, Greek, Italian, Persian (Farsi), Spanish
Learning Language
Greek, Persian (Farsi)