Brett
Can someone help me make this sound natural in Persian? A long Eight Month's Nightmare :(
Jul 14, 2019 7:21 AM
Answers · 3
حدود هشت ماه از این رابطه ی فوق العاده با تمام فراز و فرودهایش میگذرد که نشان از پیوند عمیق ما دارد. در این روز بسیار خاص که اولین سالگرد تولد تو با من است، از خدا و همینطور پدر و مادرت بخاطر هدیه دادن تو به من بی نهایت سپاسگزارم. تولدت را از صمیم قلب به تو تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و طول عمر و موفقیت در کنار خودم برایت دارم Good luck;)
July 15, 2019
I truly appreciate Klm for your efforts :) Thank you so much.
July 14, 2019
اینک، تقریبا هشت ماه از شروع رابطه ای فوق العاده و داشتن بالا و پایین های احساسی می گذرد و به نظر می رسد این پیوند بی پایان باشد. در این روز بسیار ویژه، که اولین تولدت با من است, از خداوند به خاطر هدیه دادنت به من تشکر می کنم و از پدر و مادرت به این خاطر که باعث به دنیا آمدنت شدند.در این به یاد ماندنی ترین سال ۱۹۹ x من برایت از اعماق قلبم آرزوی یک تولد مبارک و استثنایی دارم. همراه با نیایش های خالصانه من برای تو که سالم بمانی و طولانی تر و موفق تر زندگی کنی و پیش من باشی:)
July 14, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!