Татьяна
Hi! Could you check the grammar in my Hebrew, please? הכרטיס הוא מתנה בסכום שחורג מהמותר. אני אדווח לוועדה על המתנה המוצעת כדי שהיא תקבל החלטה. לדעתי, אי-אפשר לחשוב שאת הכרטיס לערב זה הוא הזמנה כי ,ראשית, פעולה אלה מיוחדת וחד-פעמית. נוסף על כך נאמר שלרכוש כרטיס לערב זה לא עלו יפא. שנית, מפני שהקבלן לא יכול להצטרף אלי אי-אפשר להשתמש את הפעולה אלה בשביל התהדקוד קשרים בין ארגונים שלנו. חוץ מזה אחרי שוועדה תקבל החלטה עבור סיטואציה אלה חובה לעדכן את הכללי התנהגות ולתאר פעולות הכרחיות בסיטואציה דומה. בטח צריך להכיר את צוות הפרויקט עם עדכונים.
Jul 14, 2019 10:14 AM
Answers · 1
שלום, טטינה. למען האמת אני לא כל כך הבנתי מה כל הסיפור הזה. אולי תרשמי את זה ברוסית שיהיה ברור מה רצית להגיד ואז נחשוב ביחד איך לתרגם את זה לעברית. מה את חושבת על הרעיון הזה?
July 17, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!