[Deactivated user]
עבר בעתיד שלום לכולם השאלה שלי היא יותר לדוברי עברית כשפת אם הרבה שומעים כאשר משתמשים בזמן עבר כשמדברים על העתיד לדוגמא מנהל נותן הוראות לפועל - קודם כל תעשה א, ב, ג עשיתה את כל זה, תעבור ל- ד, ה, ו האם זה נכון מבחינת הדיקדוק? או אולי יותר נכון היה לומר ככה - כשתעשה את זה, תעבור ל- ד, ה, ו תודה רבה
Jul 18, 2019 1:42 PM
Answers · 3
אם אפשר עוד הערה, כשאני מתרגמת לאנגלית או רוסית, גם בשפות האלה, שתי האפשרויות עובדות. זו רק שאלה של נקודת מבט ולא של נכונות דקדוקית
August 1, 2019
תודה רבה, רז. קלטתי)))
July 25, 2019
שניהם אפשריים מכיוון שבמשפט הראשון אתה יכול להגיד "קודם כל תעשה את א, ב, ג ואחרי שעשית את כל זה, תעבור ל ד, ה, ו" וזה מסביר את מעבר הזמנים - חלק ראשון במשפט אתה מדבר על עתיד "תעשה - עתיד" ובחלק השני של המשפט אתה מדבר על עבר "אחרי שעשית - עבר" ובמשפט השני אתה יכול להגיד "קודם כל תעשה את א, ב, ג ואחרי שתעשה את כל אלו תעבור ל ד, ה ו" במקרה הזה שני החלקים הם בעתיד אני לא חושבת שאחד מהם נכון יותר מבחינת דיקדוק כי הם מדברים על סיטואציות שונות. בראשון המנהל נותן הוראות לעתיד ואז אומר מה לעשות בהנחה שהפועל יעשה את כל עבודתו, ובמשפט השני המנהל נותן הוראות ואז אומר מה לעשות אחרי שהוראותיו ימולאו ההבדל דק מאוד... מקווה שהצלחתי לעזור ולא בלבלתי יותר!
July 22, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!