Community Web Version Now Available
Neka
ONLY PINYIN pls, ((( mandarin ))) anybody can write e-mail in pinyin chinese??, you can write some about yourself , your culture, and some, pls explain the words in english also, i ll try to reply you in pinyin and english as possible as i can do, xie xie
2008年2月25日 11:13
7
0
Answers · 7
你好! ni hao(Hello!) 很高兴认识你! hen gao xing ren shi ni (It is very glad to meet you!) 我是一名来自中国西安的大学生 wo shi yi ming lai zi zhong guo xi an de da xue sheng(I am a college student from Xi'an, China) 我很乐意帮助你 wo hen le yi bang zhu ni (It is my pleasure to help you) 汉语拼音很好掌握 han yu pin yin hen hao zhang wo( It is easy to predominate pin yin) 但是熟悉汉字更重要 dan shi xue hui han zi geng zhong yao(But it is more important to learn Chinese characters) 所以建议你读一些带有汉字和拼音的书籍 suo yi jian yi ni du yi xie dai you han zi he pin yin de shu ji(So I suggest that you read some books with both Chinese characters and pin yin) 这样可以熟悉汉字的用法 zhe yang ke yi shu xi han zi de yong fa(so that you can learn how to use Chinese characters) 事在人为,祝你成功!shi zai ren wei, zhu ni cheng gong!(It all depends on human effects, may you succeed!) 如果你在汉语学习上有困难,你可以联系我。ru guo ni zai han yu xue xi shang you kun nan, ni ke yi lian xi wo(If you have any difficult in learning Chinese, you can contact me) 我会尽我所能帮助你。 wo hui jin wo suo neng bang zhu ni(I will try my best to help you!)
2008年2月26日
I think we can do this .I mean,I can help you learn Chinese while I need some suggestions on how to use some English words more accurately,because I will go to Australia in four months. PINYIN:women lai yiqi xuexi ba.
2008年3月5日
你好!很高兴在这里认识你!汉字的发音、书写和表达是学习汉语同等重要的三个方面。拼音是汉字发音的基础。汉字的结构是汉字书写的基础。 ni hao(Hello!) hen gao xing zai zhe li ren shi ni (Nice to meet you here!) Hanzi de fayin、shuxie、he biaoda shi xuexi hanyu tongdeng zhongyao de sange fangmian.Pinyin shi hanzi fayin de jichu. Hanzi de jiegou shi hanzi shuxie de jichu. The characters of pronunciation, writing and expression are equally important three aspects in studying Chinese. Pinyin is the foundation of Chinese pronunciation. The characters of words structure is the basis of written Chinese.
2008年3月2日
ni hao - 你好。(hello). ren shi ni hen gao xing - 认识你很高兴 (Iam glad to meet you!) you shen me xu yao wo bang zhu ni de ,gao su wo jiu ke yi le. - 有什么需要我帮助你的,告诉我就可以了。(If you need some help,just to tell me ) zhu ni hao yun! - 祝你好运! (good luck!)
2008年2月26日
ke yi ,ren shi pin yin hen zhong yao,dan shi ta zhi shi xue xi zhong wen de yi ge bu zhou,bu neng shi zhong yi lai ta. xi wang ni neng xue hao zhong wen. understand? i come from china,or i am a chinese.where are you from? why do you learn chinese?
2008年2月25日
Show More
Neka
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Russian
Learning Language
Chinese (Mandarin), Russian