Community Web Version Now Available
biawutnow
How do you say "know" in Japanese Ex: I know him
2008年2月27日 21:31
2
0
Answers · 2
to know = shi-ru, shitte-iru, waka-ru, wakatte-iru I know him. = Watashi-wa kare-wo shitte-imasu. I don't know. = Watashi-wa shiri-masen. "You should have done it yesterday." -- "I know that!" "Kinou yatte okeba yokkatta noni." -- "Wakatte-iru wayo sonna koto!"
2008年2月28日
Kare, sitteru yo!
2008年2月28日
biawutnow
Language Skills
English, French, German, Japanese
Learning Language
French, German, Japanese